Bài giảng chương 3: Cơ quan dinh dưỡng - Trần Thị Thanh Hương (Rễ)

Bài giảng Thực vật và phân loại thực vật - Chương 3: Cơ quan dinh dưỡng (Rễ cây) trình bày những nội dung chính về khái niệm rễ cây, hình thái rễ, các miền của rễ, các kiểu rễ, cấu tạo giải phẫu của rễ.