• Bài giảng Nhập môn lập trình: Chương 1 – Phạm Minh Tuấn

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Chương 1 – Phạm Minh Tuấn

  Bài giảng “Nhập môn lập trình – Chương 1: Giới thiệu” cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về chương trình máy tính, các ngôn ngữ lập trình, các khái niệm cơ bản về lập trình, các vấn đề tìm hiểu mở rộng kiến thức nghề nghiệp,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p dhsphue 25/12/2019 105 1

 • Bài giảng Nhập môn lập trình: Chương 4 – Phạm Minh Tuấn

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Chương 4 – Phạm Minh Tuấn

  Bài giảng “Nhập môn lập trình – Chương 4: Hàm và kỹ thuật tổ chức chương trình” cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, truyền tham số cho hàm, biến toàn cục và biến cục bộ, các ví dụ về ứng dụng hàm trong lập trình, hàm trong chương trình nhiều tập tin mã nguồn,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   86 p dhsphue 25/12/2019 111 1

 • Bài giảng Chủ nghĩa duy vật biện chứng – Cơ sở lí luận của thế giới quan khoa học

  Bài giảng Chủ nghĩa duy vật biện chứng – Cơ sở lí luận của thế giới quan khoa học

  Bài giảng Chủ nghĩa duy vật biện chứng – Cơ sở lí luận của thế giới quan khoa học được biên soạn nhằm giúp các bạn hiểu khái niệm thế giới quan và các hình thức cơ bản của thế giới quan; lịch sử hình thành và phát triển thế giới quan duy vật; nắm vững nội dung, bản chất thế giới quan duy vật biện chứng.

   55 p dhsphue 25/12/2019 146 1

 • Bài giảng Những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin

  Bài giảng Những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin

  Bài giảng với các nội dung: những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay; nhận thức về chủ nghĩa xã hội, con đường lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Để nắm chắc chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   63 p dhsphue 25/12/2019 154 1

 • Bài giảng Sinh lý thực vật - Bài 5: Ethylene (Hormone vết thương)

  Bài giảng Sinh lý thực vật - Bài 5: Ethylene (Hormone vết thương)

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Khám phá đặc tính, vai trò của Ethylene (Hormone vết thương). Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   12 p dhsphue 26/11/2019 106 1

 • Bài giảng Sinh lý thực vật - Bài 4: Abscisic Acid

  Bài giảng Sinh lý thực vật - Bài 4: Abscisic Acid

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Khám phá đặc tính, vai trò của Abscisic Acid. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   21 p dhsphue 26/11/2019 130 1

 • Bài giảng Sinh lý thực vật - Bài 6: Thông tin di truyền thực vật

  Bài giảng Sinh lý thực vật - Bài 6: Thông tin di truyền thực vật

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Thông tin di truyền thực vật. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   16 p dhsphue 26/11/2019 119 1

 • Bài giảng Sinh lý thực vật - Bài 7: Một số chất ức chế sinh trưởng

  Bài giảng Sinh lý thực vật - Bài 7: Một số chất ức chế sinh trưởng

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Một số chất ức chế sinh trưởng. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   6 p dhsphue 26/11/2019 94 1

 • Bài giảng Sinh lý thực vật - Bài 3: Bộ máy đồng hóa, sản sinh năng lượng và dự trữ

  Bài giảng Sinh lý thực vật - Bài 3: Bộ máy đồng hóa, sản sinh năng lượng và dự trữ

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Bộ máy đồng hóa, sản sinh năng lượng và dự trữ. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   16 p dhsphue 26/11/2019 123 2

 • Bài giảng Sinh lý thực vật - Bài 1: Giới thiệu

  Bài giảng Sinh lý thực vật - Bài 1: Giới thiệu

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu môn học Sinh lý thực vật. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   12 p dhsphue 26/11/2019 127 1

 • Bài giảng Sinh lý thực vật - Bài 2: Sinh trưởng và phát triển

  Bài giảng Sinh lý thực vật - Bài 2: Sinh trưởng và phát triển

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Sinh trưởng và phát triển ở thực vật. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   30 p dhsphue 26/11/2019 135 1

 • Bài giảng Lập trình Java 2 - Bài 3: INPUT và OUTPUT trong Java

  Bài giảng Lập trình Java 2 - Bài 3: INPUT và OUTPUT trong Java

  Trong bài này sẽ trình bày những nội dung chính sau: Các loại luồng dữ liệu, xử lý nhập xuất bằng luồng byte, truy cập file ngẫu nhiên, xử lý nhập xuất bằng luồng character, sử dụng try…catch trong nhập/xuất, chuyển đổi dữ liệu kiểu số. Mời các bạn cùng tham khảo.

   40 p dhsphue 25/10/2019 143 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số