• Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy

  Bài 1 của bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh cung cấp cho người học các nội dung kiến thức về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Hy vọng bài giảng này sẽ phục vụ hữu ích cho quá trình học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh của các bạn.

   49 p dhsphue 26/01/2019 14 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Bài 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế" trình bày về vai trò của đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp cách mạng, nội dung của đại đoàn kết dân tộc, hình thức tổ chức của khối đại đoàn kết dân tộc, tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế,... Mời các bạn cùng...

   34 p dhsphue 26/01/2019 13 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 6 - ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 6 - ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Bài 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân, vì dân trang bị cho các bạn những kiến thức về xây dựng nhà nước thể hiện quyền làm chủ của nhân dân, quan điểm của Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc của nhà nước,... Mời các bạn cùng...

   24 p dhsphue 26/01/2019 12 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Bài 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam trình bày các quan niệm của Hồ Chí Minh về vai trò, bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p dhsphue 26/01/2019 13 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 7 - ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 7 - ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Bài 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới giới thiệu tới các bạn về những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hóa, tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội...

   48 p dhsphue 26/01/2019 9 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy

  Bài giảng tập trung làm rõ về tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc, tính chất, nhiệm vụ và mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc, mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p dhsphue 26/01/2019 7 0

 • Bài giảng Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam: Bài 2

  Bài giảng Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam: Bài 2

  Bài giảng Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam: Bài 2 trình bày quan điểm của chủ nghĩa mác – Lênin, tư tưởng hồ chí minh về chiến tranh quân đội và bảo vệ Tổ Quốc xã hội chủ nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   87 p dhsphue 26/01/2019 8 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Bài 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p dhsphue 26/01/2019 8 0

 • Bài giảng Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam: Bài 3

  Bài giảng Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam: Bài 3

  Bài 3: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trong Bài giảng Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về tính chất, đặc điểm, quan điểm, nội dung, biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân. Trên cơ sở đó xây dựng ý thức trách nhiệm, tự giác...

   14 p dhsphue 26/01/2019 10 0

 • Bài giảng Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam: Bài 1

  Bài giảng Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam: Bài 1

  Bài giảng Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam: Bài 1 giới thiệu đến người học đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn học. Bài giảng nhằm trang bị cho sinh viên những hiểu biết về đối tượng, phương pháp, nội dung nghiên cứu môn học, góp phần bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất cách mạng trung thành với lí tưởng độc...

   11 p dhsphue 26/01/2019 16 0

 • Bài giảng Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam: Bài 4

  Bài giảng Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam: Bài 4

  Bài giảng Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam: Bài 4 giúp người học hiểu về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Tính chất, đặc điểm, quan điểm của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc và quan điểm chỉ đạo của Đảng trong chiến tranh nhân dân bảo vệ...

   25 p dhsphue 26/01/2019 8 0

 • Bài giảng Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam: Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh quân đội và bảo vệ Tổ quốc (bản cập nhật)

  Bài giảng Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam: Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh quân đội và bảo vệ Tổ quốc (bản cập nhật)

  Bài giảng Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam trình bày một số quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở đó bồi dưỡng thế giới quan, phương pháp luận khoa học cách mạng cho người học, giúp người học có cơ sở khoa...

   22 p dhsphue 26/01/2019 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số