• Bài giảng Đường lối cách mạng Việt Nam: Chương 3 - TS. Dương Kiều Linh

  Bài giảng Đường lối cách mạng Việt Nam: Chương 3 - TS. Dương Kiều Linh

  Chương 3 Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 - 1975) nằm trong bài giảng Đường lối cách mạng Việt Nam nhằm trình bày về hoàn cảnh của nước ta sau cách mạng tháng tám, chủ trương kháng chiến kiến quốc của Đảng và sách lược hòa hoãn với kẻ thù.

   121 p dhsphue 24/08/2019 10 0

 • Bài giảng Đường lối cách mạng Việt Nam: Chương 4 - TS. Dương Kiều Linh

  Bài giảng Đường lối cách mạng Việt Nam: Chương 4 - TS. Dương Kiều Linh

  Bài giảng Đường lối cách mạng Việt Nam: Chương 4 Đường lối công nghiệp hóa nhằm trình bày về công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới, đặc trưng chủ yếu của công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới, đường lối kinh tế trước đổi mới.

   91 p dhsphue 24/08/2019 12 0

 • Bài giảng Đường lối cách mạng Việt Nam: Chương 5 - TS. Dương Kiều Linh

  Bài giảng Đường lối cách mạng Việt Nam: Chương 5 - TS. Dương Kiều Linh

  Trong nội dung dung chương 5 Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN nằm trong bài giảng Đường lối cách mạng Việt Nam nhằm trình bày về quá trình đổi mới nhận thức về kinh tế thị trường, hoàn thiện thể chế đảm bảo đồng bộ các yếu tố thị trường và phát triển đồng bộ các loại thị trường.

   127 p dhsphue 24/08/2019 9 0

 • Bài giảng Đường lối cách mạng Việt Nam: Chương 6 - TS. Dương Kiều Linh

  Bài giảng Đường lối cách mạng Việt Nam: Chương 6 - TS. Dương Kiều Linh

  Mục tiêu của chương 6 Đường lối xây dựng hệ thống chính trị nằm trong bài giảng Đường lối cách mạng Việt Nam nhằm trình bày về khái niệm hệ thống chính trị, chủ trương XD hệ thống CCVS mang đặc điểm Việt Nam, quá trình hình thành đường lối đổi mới hệ thống chính trị.

   104 p dhsphue 24/08/2019 9 0

 • Bài giảng Đường lối cách mạng Việt Nam: Chương 1 - TS. Dương Kiều Linh

  Bài giảng Đường lối cách mạng Việt Nam: Chương 1 - TS. Dương Kiều Linh

  Nội dung của chương 1 Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng nằm trong bài giảng Đường lối cách mạng Việt Nam nhằm trình bày về hoàn cảnh ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam, các phong trào yêu nước Việt Nam trước khi Đảng ra đời, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và cương lĩnh chính trị đầu tiên.

   80 p dhsphue 24/08/2019 8 0

 • Bài giảng Đường lối cách mạng Việt Nam: Bài mở đầu - TS. Dương Kiều Linh

  Bài giảng Đường lối cách mạng Việt Nam: Bài mở đầu - TS. Dương Kiều Linh

  Bài giảng Đường lối cách mạng Việt Nam: Bài mở đầu Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của môn đường lối cách mạng Việt Nam nhằm trình bày về phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của môn học Đường lối cách mạng Việt Nam, vai trò của môn học Đường lối cách mạng Việt Nam.

   7 p dhsphue 24/08/2019 13 0

 • Bài giảng Đường lối cách mạng Việt Nam: Chương 2 - TS. Dương Kiều Linh

  Bài giảng Đường lối cách mạng Việt Nam: Chương 2 - TS. Dương Kiều Linh

  Nội dung của chương 2 Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945) nằm trong bài giảng Đường lối cách mạng Việt Nam nhằm trình bày về đường lối đấu tranh giành chính quyền thời kỳ 1930 - 1931, đường lối đấu tranh giành chính quyền thời kỳ 1932 - 1935, đường lối đấu tranh giành chính quyền thời kỳ 1936 - 1939 và đường lối đấu tranh...

   99 p dhsphue 24/08/2019 11 0

 • Bài giảng Đường lối cách mạng Việt Nam: Chương 7 - TS. Dương Kiều Linh

  Bài giảng Đường lối cách mạng Việt Nam: Chương 7 - TS. Dương Kiều Linh

  Chương 7 Đường lối xây dựng phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội nằm trong bài giảng Đường lối cách mạng Việt Nam nhằm trình bày về quá trình nhận thức và nội dung đường lối xây dựng phát triển văn hóa, đánh giá thực hiện đường lối xây dựng phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội.

   110 p dhsphue 24/08/2019 12 0

 • Bài giảng Một số vấn đề về tình hình biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa

  Bài giảng Một số vấn đề về tình hình biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa

  Bài giảng tập trung vào những vấn đề: Khái quát biển, đảo Việt Nam; Việt Nam là nhà nước đầu tiên xác lập chủ quyền và là quốc gia duy nhất quản lý liên tục, hòa bình, phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, lập trường của các bên tranh chấp chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa,...

   112 p dhsphue 24/08/2019 14 0

 • Bài giảng Bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa trong tình hình mới

  Bài giảng Bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa trong tình hình mới

  Bài giảng Bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa trong tình hình mới được biên soạn với mong muốn: Giáo dục cho HSQ, CS nhận thức sâu sắc nội dung, quan điểm bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa và nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Quân đội nhân dân trong tình hình mới.

   52 p dhsphue 24/08/2019 12 0

 • Bài giảng Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam - Chuyên đề 2: Đường lối công nghiệp hóa

  Bài giảng Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam - Chuyên đề 2: Đường lối công nghiệp hóa

  Nội dung Chuyên đề 2: Đường lối công nghiệp hóa cung cấp cho sinh viên một số vấn đề lý luận về CNH, HĐH, CNH thời kỳ trước đổi mới (1960 – 1986), CNH, HĐH thời kỳ đổi mới.

   32 p dhsphue 22/04/2019 24 0

 • Bài giảng Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam - Chuyên đề 3: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị

  Bài giảng Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam - Chuyên đề 3: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị

  Nội dung Chuyên đề 3: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị trình bày lý luận chung, đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ trước đổi mới (1945–1989), đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới.

   8 p dhsphue 22/04/2019 25 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số