• Bài giảng Toán cao cấp - ThS. Trần Thị Xuyến

  Bài giảng Toán cao cấp - ThS. Trần Thị Xuyến

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về hàm số, giới hạn, hàm số liên tục, đạo hàm, vi phân, ứng dụng của đạo hàm, hàm số nhiều biến số, cực trị có điều kiện ràng buộc, tích phân suy rộng, ứng dụng của tích phân,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   87 p dhsphue 28/02/2018 5 0

 • Bài tập Toán cao cấp - ĐH Tài chính-Marketing

  Bài tập Toán cao cấp - ĐH Tài chính-Marketing

  Nội dung của bài tập Toán cao cấp bao gồm 7 chương các kiến thức như: Ma trận – Định thức, hệ phương trình tuyến tính, không gian vectơ, phép tính vi phân hàm một biến, tích phân, phép tính vi phân hàm nhiều biến, phương trình vi phân.

   97 p dhsphue 28/02/2018 5 0

 • Bài giảng Toán kỹ thuật

  Bài giảng Toán kỹ thuật

  Nội dung bài giảng "Toán kỹ thuật" của PGS.TS. Lê Bá Long trình bày về hàm biến số phức, các phép biến đổi tích phân, các hàm số và các phương trình đặc biệt, chuỗi Markov và quá trình dừng.

   274 p dhsphue 28/02/2018 6 0

 • Tóm tắt bài giảng môn Lý thuyết đồ thị

  Tóm tắt bài giảng môn Lý thuyết đồ thị

  Nội dung của bài giảng trình bày về đại cương về đồ thị, đồ thị Euler và đồ thị Hamilton, đồ thị có trọng số và bài toán đường đi ngắn nhất, định nghĩa và tính chất của cây, cây khung và bài toán cây khung nhỏ nhất, biểu diễn đồ thị trên máy tính, đường đi, chu trình và đồ thị liên thông, một số thuật ngữ cơ bản, định nghĩa...

   34 p dhsphue 28/02/2018 6 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Chương 1

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Chương 1

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Chương 1 Các khái niệm cơ bản với các nội dung chính như: Thuật toán và độ phức tạp, ký hiệu tiệm cận, giả ngôn ngữ, một số kĩ thuật phân tích thuật toán,...

   75 p dhsphue 28/02/2018 5 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Chương 2

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Chương 2

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Chương 2 Thuật toán đệ quy với các nội dung chính như: Khái niệm đệ quy, thuật toán đệ quy, phân tích thuật toán đệ qui, chứng minh tính đúng đắn của thuật toán đệ qui

   68 p dhsphue 28/02/2018 7 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Chương 3

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Chương 3

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Chương 3 Các cấu trúc dữ liệu cơ bản trình bày các nội dung chính như; Kiểu dữ liệu trừu tượng, các cách cài đặt danh sách tuyến tính, các cách cài đặt hàng đợi, kiểu dữ liệu được đặc trưng,...

   78 p dhsphue 28/02/2018 5 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Chương 4

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Chương 4

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Chương 4 Cây trình bày các nội dung chính như: Ứng dụng của dữ liệu trừu tượng cây, ứng dụng cây gia phả, ứng dụng cây thư mục, cấu trúc dữ liệu trừu tượng cây,...

   73 p dhsphue 28/02/2018 6 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Chương 5

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Chương 5

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Chương 5 Các thuật toán sắp xếp gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Bài toán sắp xếp, ba thuật toán sắp xếp cơ bản, sắp xếp trộn, sắp xếp nhanh, sắp xếp vun đống, cận dưới cho bài toán sắp xếp, các phương pháp sắp xếp đặc biệt,..

   100 p dhsphue 28/02/2018 7 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Chương 6

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Chương 6

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Chương 6 Tìm kiếm gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Tìm kiếm tuần tự và tìm kiếm nhị phân, cây nhị phân tìm kiếm, tìm kiếm xâu mẫu,...

   102 p dhsphue 28/02/2018 7 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 1 - Lê Phương

  Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 1 - Lê Phương

  Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 1 do Lê Phương biên soạn gồm các nội dung chính như: Giới thiệu, các khái niệm tổng thể và mẫu, tiêu thức thống kê, chỉ tiêu thống kê, quy trình nghiên cứu thống kê,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p dhsphue 28/02/2018 5 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 2 - Lê Phương

  Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 2 - Lê Phương

  Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 2 trình bày về "Thu thập và trình bày dữ liệu". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Thu thập dữ liệu, phân tổ thống kê, trình bày dữ liệu định lượng,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p dhsphue 28/02/2018 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số