• Phê bình phân tâm học ở Việt Nam - nhìn từ phương diện thực hành

  Phê bình phân tâm học ở Việt Nam - nhìn từ phương diện thực hành

  Bài viết đi sâu nghiên cứu khảo sát và đánh giá một cách tổng quan về tình hình nghiên cứu, phê bình văn học từ góc độ phân tâm học ở Việt Nam từ đầu thế kỷ 20 đến nay từ phương diện thực hành. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

   10 p dhsphue 27/05/2018 6 1

 • Đặc trưng nghệ thuật của văn học

  Đặc trưng nghệ thuật của văn học

  Mục đích của bài viết nhằm xác định bản chất và đặc trưng nghệ thuật của văn học. Trên cơ sở xác định khái niệm "nghệ thuật", bài viết đi sâu phân loại và xác định văn học là một trong tám loại hình nghệ thuật, song song cùng tồn tại với hội họa, kiến trúc, điêu khắc, sân khấu, âm nhạc, điện ảnh, nhiếp ảnh.

   6 p dhsphue 27/05/2018 8 1

 • Việt Nam cổ văn học sử trong tiến trình hiện đại hóa văn học nửa đầu thế kỉ XX

  Việt Nam cổ văn học sử trong tiến trình hiện đại hóa văn học nửa đầu thế kỉ XX

  Bài viết tập trung nghiên cứu khảo sát tác phẩm "Việt Nam cổ văn học sử" trên hai bình diện: cách phân kì văn học và thể loại văn học nhằm chứng minh mỗi thời kì đều gắn liền với một thể loại văn học tiêu biểu, điển hình.

   8 p dhsphue 27/05/2018 7 1

 • Kỹ nữ với hoạt động sáng tạo văn học cổ điển Trung Quốc

  Kỹ nữ với hoạt động sáng tạo văn học cổ điển Trung Quốc

  Kỹ nữ đã tham gia vào văn chương một cách tự nhiên và thể hiện mình trong những vai trò vô cùng đặc biệt. Văn học kỹ nữ Trung Quốc là minh chứng cho sự tài hoa của cá tính sáng tạo, sự phức tạp về tâm hồn và sự đóng góp to lớn của họ đối với nền văn học nghệ thuật dân tộc.

   10 p dhsphue 27/05/2018 6 1

 • Địa danh tâm linh ở tỉnh Quảng Trị

  Địa danh tâm linh ở tỉnh Quảng Trị

  Bài viết đi sâu nghiên cứu địa danh tâm linh ở tỉnh Quảng Trị nhằm thấy rõ hơn nữa những tác động tích cực của vấn đề này đối với đời sống văn hóa - tâm linh - tín ngưỡng của người dân Quảng Trị.

   15 p dhsphue 27/05/2018 7 1

 • Cộng đồng ASEAN: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam

  Cộng đồng ASEAN: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam

  Bài viết trình bày khái quát về Cộng đồng ASEAN và những cơ hội, thách thức của Việt Nam khi tham gia AEC, APSC và ASCC, khi các cộng đồng này trở thành hiện thực sau năm 2015. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

   12 p dhsphue 27/05/2018 8 1

 • Mấy nhận xét về vấn đề tự trị trong các viện Đại học ở miền Nam Việt Nam thời kỳ 1954-1975

  Mấy nhận xét về vấn đề tự trị trong các viện Đại học ở miền Nam Việt Nam thời kỳ 1954-1975

  Bài viết đưa ra nhận xét về vấn đề tự trị trong các viện Đại học ở miền Nam Việt Nam thời kỳ 1954-1975. Hệ thống giáo dục đại học ở miền Nam Việt Nam đã luôn được chính quyền tạo điều kiện thuận lợi về tổ chức cũng như hoạt động sao cho sự tự trị luôn được bảo đảm ở mức cao nhất.

   12 p dhsphue 27/05/2018 7 1

 • Cuộc đấu tranh của công nhân hỏa xa miền Nam những năm đầu sau hiệp định Geneve

  Cuộc đấu tranh của công nhân hỏa xa miền Nam những năm đầu sau hiệp định Geneve

  Bài viết này tập trung tìm hiểu phong trào công nhân hỏa xa miền Nam những năm đầu sau Hiệp định Genève nhằm góp phần tìm hiểu đầy đủ hơn về phong trào đô thị miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

   6 p dhsphue 27/05/2018 7 1

 • Phong trào chống phá “Ấp chiến lược” ở Trà Vinh giai đoạn 1961-1963

  Phong trào chống phá “Ấp chiến lược” ở Trà Vinh giai đoạn 1961-1963

  Nội dung bài viết trình bày về phong trào chống phá “ấp chiến lược” ở Trà Vinh nhằm góp phần cùng với quân dân miền Nam đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ và Chính quyền Sài Gòn giai đoạn 1961-1963. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

   9 p dhsphue 27/05/2018 5 1

 • Tiên đoán của Hồ Chí Minh về vấn đề Đông Dương và Thái Bình Dương trong thế giới đương đại

  Tiên đoán của Hồ Chí Minh về vấn đề Đông Dương và Thái Bình Dương trong thế giới đương đại

  Bài viết này tập trung phân tích mối liên hệ giữa vấn đề Đông Dương và Thái Bình Dương với sức mạnh của chủ nghĩa tư bản, với khả năng thắng lợi của cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

   7 p dhsphue 27/05/2018 5 1

 • Phật giáo ở Huế dưới thời chúa Nguyễn

  Phật giáo ở Huế dưới thời chúa Nguyễn

  Nội dung bài viết trình bày về vai trò của phật giáo ở Huế dưới thời chúa Nguyễn. Phật giáo làm chỗ dựa tinh thần cho xã hội Đàng Trong dưới sự độ trì của các chúa Nguyễn. Tinh thần Phật giáo trở thành một trong những tiền đề quan trọng để các chúa Nguyễn trị quốc, an dân và thực hiện thành công công cuộc mở mang bờ cõi.

   8 p dhsphue 27/05/2018 7 1

 • Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay

  Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay

  Bài viết nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ và nhận thức một cách đúng đắn hơn về giai cấp công nhân,về vai trò sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân không chỉ có ý nghĩa lý luận sâu sắc, mà còn có ý nghĩa thực tiễn hết sức to lớn.

   12 p dhsphue 27/05/2018 4 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số